Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Doradztwo i materiały

Przepisy prawa oświatowego i wskazówki dla Dyrektorów i Nauczycieli

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2023 r. poz. 900 zobacz

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2023 r. poz. 984 zobacz

Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela zobacz

Wykaz dokumentów obowiązkowych w pracy dyrektora zobacz

Wykaz dokumentów obowiązkowych w pracy nauczyciela zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2020 r. poz.1551 oraz z 2021 r. poz. 1618 zobacz

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa 2023/2024 zobacz

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 zobacz

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN MATURALNY 2023 I 2024 - prezentacja

INFORMATORY MATURA FORMUŁA 2023

INFORMATORY MATURA FORMUŁA 2015

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zobacz

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zobacz

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy  zobacz

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zobacz

Egzaminy dla obywateli Ukrainy  zobacz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 zobacz

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela zobacz

Oferta dolnośląskich uczelni wyższych - studia podyplomowe:  zobacz 

Studia w Bolesławcu: zobacz

Nieobowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych - materiały informacyjne -relacja z konferencji prasowej z udziałem Minister Edukacji - Pani Barbary Nowackiej: zobacz

(Zgodnie z § 18 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. udostępniamy informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.)

Doradcy Metodyczni Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

Katarzyna Bocheńska-Podrez

doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego

e-mail: k.bochenska-podrez@pceikk.pl

Materiały - doradztwo zawodowe

Konsultacje:

 • poniedziałek 13.00 - 14.00 - PPP ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, sala 20a
 • środa 13.00 - 14.00 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Ukończyłam magisterskie studia pedagogiczne w zakresie poradnictwa pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Od 8 lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na stanowisku pedagoga- doradcy zawodowego. Wcześniej przez 7 lat zajmowałam samodzielne stanowisko w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP zdobywając licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, które wzbogaciły moją wiedzę z zakresu rynku pracy oraz uzupełniły mój warsztat pracy. Realizując projekty z zakresu doradztwa zawodowego współpracowałam z instytucjami rynku pracy, pracodawcami, szkołami. Dzięki temu byłam współorganizatorem targów edukacyjnych, dni otwartych oraz działań promujących placówki. Prowadziłam liczne warsztaty z młodzieżą z zakresu doradztwa zawodowego.  Wieloletnia praca wzbogaciła moje umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, udzielania wsparcia i niesienia pomocy, które wykorzystane są w obszarze doradztwa i poradnictwa. Z przyjemnością będę wspierać nauczycieli- doradców zawodowych swoją wiedzą i pomysłami na realizację zajęć doradztwa zawodowego

Anetta Kramarska

doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kramarska@pceikk.pl

Materiały - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Konsultacje:

 • Poniedziałek 15.30 – 16.30 - SP 4 ul. Brody 12, sala 15
 • Środa - 15.00-16.00 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11 

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym ,,Mali Odkrywcy” w Bolesławcu jako dyrektor ds. pedagogicznych. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą i  oligofrenopedagikę. Jestem terapeutą integracji sensorycznej. Prowadzę zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu i  innymi niepełnosprawnościami. Moim celem jest zapewnienie nauczycielom wysokiej jakości doradztwa metodycznego, efektywna współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Małgorzata Myszka 

doradca metodyczny w zakresie biologii, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa

e-mail: m.myszka@pceikk.pl

Materiały - biologia, chemia, edb

Konsultacje - dłuższa nieobecność


 

Jestem nauczycielem dyplomowanym biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam studia magisterskie dzienne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Ponadto jestem absolwentką;

 • Uniwersytetu Wrocławskiego – ukończyłam studia podyplomowe w zakresie biologii dla nauczycieli, „Kompetencje Wychowawcze i Dydaktyczne Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych” oraz „Nauczyciel – doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum”,
 • Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa.

Jestem egzaminatorem z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Uczę w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa. Dbam o doskonalenie warsztatu pracy, dzięki temu z powodzeniem stosuję metody i techniki pracy z uczniami, które podnoszą efektywność nauczania i uczenia się – ukończyłam wiele form doskonalenia, między innymi: Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie, Doświadczanie pod okiem refleksyjnych praktyków, Ocenianie kształtujące narzędziem dobrego nauczania, Wykorzystanie metod badania naukowego w pracy z uczniem, Praca z grupą – jak efektywniej nauczać, Problemy współczesnej biologii.

Jestem otwarta na wszelkie pomysły pracy z uczniami, które będą służyły ich wszechstronnemu rozwojowi oraz inspirowały ich do samodzielnego poszukiwania nietypowych rozwiązań z korzyścią dla rozwoju osobowości i krytycznego spojrzenia na otaczający świat.

Pasjonuję się fotografowaniem flory i fauny oraz zamków i pałaców na Dolnym Śląsku, muzyką, podróżami związanymi z obserwacją różnorodności biologicznej naszego regionu i kraju.

Pracując jako doradca metodyczny biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa, chciałabym organizować współpracę nauczycieli tych przedmiotów. Zależy mi, aby we wspólnych działaniach następowała wymiana doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych i edukacji dla bezpieczeństwa, która umożliwiałaby wspieranie się nauczycieli. Chciałabym, aby dzięki tej współpracy szeroko rozwinęły się:

 • atrakcyjne i ciekawe dla uczniów konkursy z biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa,
 • stosowane w uczeniu innowacje pedagogiczne,
 • gry dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach,
 • pomysły na ciekawe i nietypowe zadania domowe.

 

 

 

Ewa Ołenicz-Bernacka

doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

e-mail: e.olenicz-bernacka@pceikk.pl

Materiały - język polski

Konsultacje:

 • Środa - 15.00-16.00 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

 

Pracując jako doradca metodyczny języka polskiego, chciałabym przede wszystkim organizować współpracę nauczycieli tego przedmiotu. Zależy mi, aby w naszych działaniach systematycznie następowała wymiana polonistycznych doświadczeń, która umożliwiałaby wzajemne wspieranie się w trudnej odpowiedzialnej roli polonisty. Chciałabym, aby dzięki tej współpracy z pożytkiem dla naszych uczniów w ciekawy sposób rozwinęły się konkursy polonistyczne.

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Oprócz studiów wyższych na dwóch kierunkach ukończyłam Podyplomowe Doskonalące Studium Polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie  pedagogiki specjalnej. Od 18 lat jestem egzaminatorem, najpierw egzaminu gimnazjalnego, a następnie ósmoklasisty. Od 17 lat współpracuję z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu egzaminatorów języka polskiego w Bolesławcu. Uczę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Wcześniej pracowałam w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir i w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Uważam, że ważne jest utrwalanie historii miasta i regionu, dlatego za wyjątkowo cenną uznaję współpracę z bolesławieckimi Sybirakami. Jestem współredaktorką książek: „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków”, „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”, „Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii” oraz redaktorką wydawnictwa „Razem pamiętamy więcej”. Systematycznie od kilku lat redaguję teksty do Rocznika Bolesławieckiego. Od zawsze interesowałam się teatrem, co spowodowało, że pracując zawodowo, przygotowałam kilkanaście spektakli opartych na własnych scenariuszach oraz szereg innych uroczystości. Lubię mój zawód:)

 

Maciej Pronkiewicz

doradca metodyczny w zakresie informatyki

e-mail: m.pronkiewicz@pceikk.pl

Materiały - informatyka

Konsultacje:

 • Środa 15.30-16.30 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11
 • Piątek 14.30-15.30 - PZSiPS ul. Bankowa 8, sala 1

Jestem nauczycielem dyplomowanym, od ponad 20 lat związanym z edukacją. Pracowałem na różnych poziomach edukacji i w różnych typach szkół, pełniąc funkcję wicedyrektora, kierownika praktycznej nauki zawodu, czy wykonując zadania w obszarze edukacji jako pracownik samorządowy. Współpracując z różnymi instytucjami edukacyjnymi realizowałem również szkolenia dla osób dorosłych.

Na Politechnice Wrocławskiej ukończyłem inżynierię oprogramowania oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz oligofrenopedagogikę.

Zdecydowaną większość czasu związany byłem z kształceniem zawodowym. Szczególnie bliskie mi są zawodowe przedmioty informatyczne, ponieważ silnie powiązane są z moimi osobistymi zainteresowaniami (systemy operacyjne, bazy danych, programowanie).

Aktualnie pracuję w placówce kształcenia specjalnego, gdzie również rozwijam swoje zainteresowania związane z informatyką – tym razem jest to zastosowanie informatyki w kształceniu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Fascynują mnie nowoczesne technologie w edukacji w każdym wymiarze (szczególnie robotyka i rzeczywistość rozszerzona) i w tym kierunku staram się rozwijać i dzielić się swoimi umiejętnościami z moimi koleżankami i kolegami.  

Firma Photon Entertainment oceniając przygotowane przeze mnie materiały i scenariusze oraz doceniając moje zaangażowanie w upowszechnianie robotyki w szkole przyznała mi tytuł Photon EdTech Expert, przez co dołączyłem do wąskiej grupy ekspertów w zakresie zastosowania robotów edukacyjnych. Aktualnie, po ukończonym kursie terapeuty VR, przygotowuję się do wdrożenia narzędzi wykorzystujących rzeczywistość wirtualną w pracy rewalidacyjnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dotychczasowe doświadczenie oraz ciągłe uzupełnianie wiadomości z zakresu wykorzystania szeroko rozumianej informatyki w szkole daje mi szansę zaoferować moim uczniom atrakcyjne zajęcia oraz wpływać na efektywne zarządzanie placówką oświatową. 

Gabriela Skobierska

doradca metodyczny - specjalność- pedagog

e-mail: g.skobierska@pceikk.pl 

Materiały - pedagog

Konsultacje:

 • Poniedziałek 11.30 – 12.30 - PZSiPS ul. Bankowa 8, pokój nauczycielski
 • Środa 13.00 – 14.00 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam 20 letnie doświadczenie zawodowe. Z wykształcenia jestem pedagogiem i oligofrenopedagogiem, ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Pracuję jako nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu oraz jako nauczyciel - pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu.

Pragnę wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla stworzenia przestrzeni do dialogu w zakresie interdyscyplinarnych oddziaływań oraz skutecznych i efektywnych  metod oraz form pracy.

Chciałabym wspierać nauczycieli w rozwijaniu ich umiejętności metodycznych, pomagać w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Bardzo ważnym elementem mojej pracy jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Chętnie współpracuję w zakresie tworzenia jak również udziału w różnego rodzaju programach, projektach oraz przedsięwzięciach edukacyjnych. Od lat z ogromną satysfakcją pełnię funkcję opiekuna nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego. Służę wsparciem i pomocą nauczycielom rozpoczynającym swoją przygodę z zawodem. Sprawuję opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe.

Jestem otwarta na szeroko pojętą współpracę i wymianę doświadczeń, prezentację własnych rozwiązań metodycznych, wspieranie nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, jak również dzielenie się wiedzą z zakresu wykorzystania w pracy dydaktycznej technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 

Laura Słocka

doradca metodyczny w zakresie kształcenia zawodowego

e-mail: l.slocka@pceikk.pl

Materiały - kształcenie zawodowe

Konsultacje:

 • Środa 15.30-16.30 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11
 • Środa 13.30 – 14.30 - PZSiPS ul. Bankowa 8, sala 118

 

Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego, Profesor Oświaty. Jestem współautorką innowacji pedagogicznych, eksperymentu pedagogicznego oraz wielu projektów i programów edukacyjnych. Przez 19 lat jako dyrektor szkoły  dbałam o rozwój kształcenia zawodowego, tworzyłam nowe typy szkół i wprowadzałam zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy. Jako doradca metodyczny chcę wspierać nauczycieli w rozwoju, w poszerzaniu możliwości wprowadzania nowych rozwiązań edukacyjnych i  w doskonaleniu warsztatu pracy. Efektem współpracy będzie  m. in. podejmowanie wspólnych działań podnoszących zainteresowanie ucznia zawodem i  promowania kształcenia zawodowego w powiecie.

 

Aleksandra Sozańska-Kut

doradca metodyczny w zakresie muzyki

e-mail: a.sozanska-kut@pceikk.pl

Materiały - muzyka

Konsultacje:

 • Środa - 15.00-16.00 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

 

Nauczyciel muzyki, pedagog, logopeda, wokalistka, terapeuta głosu. Ukończyłam Akademię Muzyczną we Wrocławiu, logopedię, zarządzanie oświatą, szkolenia, kursy i warsztaty związane z muzyką, logopedią, wokalistyką oraz  rehabilitacją głosu.

Będąc nauczycielem muzyki i logopedą: współpracuję z lokalnymi ośrodkami kultury, szkołą muzyczną; aktywnie uczestniczę w życiu muzycznym miasta i województwa; organizuję spektakle, przedstawienia, musicale; pracuję jako juror w konkursach wokalnych, recytatorskich na terenie Dolnego Śląska; prowadzę szkolenia, warsztaty  z zakresu higieny pracy głosem, emisji głosu; wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów prowadzę pokazowe zajęcia muzyczne łączące w sobie muzykę, matematykę, historię, fizykę, język polski, czy plastykę.

Muzyka jest szczególnym przedmiotem, stymulującym wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Pełni funkcje: wychowawczą, poznawczą, kształcącą, kompensacyjno- terapeutyczną, estetyczną, integrującej, kreacyjną, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka. Dlatego też zadaniami, które chcę realizować jako doradca metodyczny są: Udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych; Otaczanie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, ubiegających się  o kolejny stopień awansu zawodowego; Uczestniczenie w zajęciach nauczycieli (na prośbę nauczyciela, bądź dyrektora szkoły), w związku z oceną ich pracy; Sporządzanie opinii o pracy nauczyciela; Wspomaganie nauczycieli, rad pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach, doborze, adaptacji lub tworzeniu programów nauczania, materiałów dydaktycznych; Organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami; Organizowanie form doskonalenia zawodowego; Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji i zajęć otwartych; Propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych programów nauczania metod i form pracy; Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia; Opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych; Wspieranie nowatorstwa i innowacyjności pedagogicznej nauczycieli; Wspieranie działań nauczycieli związanych z ich rozwojem i awansem zawodowym.

 

 

Maria Subik

doradca metodyczny w zakresie matematyki

e-mail: m.subik@pceikk.pl

Materiały - matematyka

Konsultacje:

 • Środa 15.00-16.00 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11
 • Czwartek 15.00-16.00 - SP 4 ul. Bielska 5, sala 217

Moim celem, jako doradcy metodycznego, jest organizowanie współpracy nauczycieli, świadomych odpowiedzialności za edukację matematyczną uczniów, kompetentnych do budowania relacji, świadomych swojej wartości i otwartych na nowe doświadczenia i wiedzę.

Moje kompetencje:

 • Jestem nauczycielem matematyki i dyrektorem szkoły.
 • Uczestniczę, jako ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych i doradzam w sprawach dotyczących awansu zawodowego innym nauczycielom.
 • Pracuję jako egzaminator egzaminu ósmoklasisty.
 • Dbam o doskonalenie warsztatu pracy, co pozwala mi na poszerzenie wachlarza metod i technik pracy z uczniami podnoszących efektywność nauczania i uczenia się – ukończyłam studia podyplomowe Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki.
 • Jestem współautorką książki dla nauczycieli „Atrakcyjne lekcje matematyki w grupach” wyd. CROMA, rok. wyd. 2000.
 • Prowadziłam kompleksowe wspomaganie szkół podstawowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Ukończyłam szkolenie w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”.
 • Pracowałam z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji i  rehabilitacji  osób  z niepełnoprawnością  intelektualną.
 • Potrafię organizować pracę dorosłych – ukończyłam 160-godzinny kurs doskonalenia „Andragogika – jak pracować z dorosłymi”.

 

Zdzisław Zarzycki

doradca metodyczny w zakresie fizyki

e-mail: z.zarzycki@pceikk.pl

Materiały - fizyka

Konsultacje:

 • Środa 15.00-16.00 - PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11
 • Poniedziałek 14.15-15.15 - I LO ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, sala 217

 

W mojej karierze zawodowej w systemie oświaty zdobyłem rozległe doświadczenie, pracując jako nauczyciel, wychowawca, prowadzący szkolenia nauczycieli, kierownik obozów wędrownych i wycieczek szkolnych, organizator turniejów i konkursów. Pracowałem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych etapach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). Przygotowywałem uczniów do licznych turniejów i konkursów, gdzie wielokrotnie zostawali laureatami i finalistami. Ukończyłem wiele form dokształcania i doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Jestem pomysłodawcą i organizatorem Powiatowego Konkursu Fizycznego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 2  i w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu.

Zapraszam do współpracy.

 

Zadania konkursowe - języki obce

 

Lp.

Nazwisko i imię doradcy/konsultanta

Przedmiot/obszar

Termin

Miejsce konsultacji

1.

Bocheńska-Podrez Katarzyna

Doradztwo zawodowe

Poniedziałek 13.00 – 14.00

PPP ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, sala 20a

Środa 13.00 – 14.00

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

2.

Kramarska Anetta

Edukacja wczesnoszkolna

 

Poniedziałek 15.30 – 16.30

SP 4 ul. Brody 12, sala 15

Środa 15.00-16.00

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

3.

Pronkiewicz Maciej

Informatyka

Piątek 14.30-15.30

PZSiPS ul. Bankowa 8, sala 1

Środa 15.30-16.30

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

4.

Skobierska Gabriela

Pedagog

Poniedziałek 11.30 – 12.30

PZSiPS ul. Bankowa 8, pokój nauczycielski

Środa 13.00 – 14.00

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

5.

Słocka Laura

Kształcenie zawodowe

Awans zawodowy

Środa 15.30-16.30

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Środa 13.30 – 14.30

PZSiPS ul. Bankowa 8, sala 118

6.

Sozańska-Kut Aleksandra

Muzyka

 Środa 15.00-16.00

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Czwartek 15.00-16.00

SP 2 ul. Słowackiego 2, aula II p.

7.

Subik Maria

Matematyka

Środa 15.00-16.00

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Czwartek 15.00-16.00

SP 4 ul. Bielska 5, sala 217

8.

Zarzycki Zdzisław

Fizyka

Środa 15.00-16.00

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Poniedziałek 14.15-15.15

I LO ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, sala 217

9.

Małgorzata Myszka

Biologia, chemia, EDB

Poniedziałek 14.20-15.20

SP 4 ul. Bielska 5, sala 306

Środa 14.30-15.30

PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Wsparcie dla Nauczycieli

Uczeń z Ukrainy

SYSTEM SZKOLNICTWA W UKRAINIE

MATERIAŁY EDUKACYJNE

ORGANIZOWANIE NAUKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

ROZPORZĄDZENIE MEiN

UCZEŃ Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

JĘZYK UKRAIŃSKI - MATERIAŁ SZKOLENIOWY

PODSTAWY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA NAUCZYCIELI Z UKRAINY

WIELOKULTUROWOŚĆ

SCENARIUSZE LEKCJI

INFORMACJE DLA RODZICÓW Z UKRAINY

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

BANK POMOCY

WSPARCIE WYCHOWAWCZE

BIBLIOTEKI DLA UKRAINY

ROZMÓWKI

WSPARCIE W NAUCE

PORADNIK - JĘZYK POLSKI

PORADNIK - HISTORIA

PORADNIK - MATEMATYKA

PORADNIK WYCHOWAWCZY

PORADNIK - BIOLOGIA

UKRAIŃSKIE PROGRAMY NAUCZANIA I SPOSOBY ICH TŁUMACZENIA

 

 

Data dodania: 2017-01-12 21:25:32
Data edycji: 2024-04-12 13:23:12
Ilość wyświetleń: 6572

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej